මුල් ළමා අවදිය (අවු 1ත් 3ත් අතර)

මුල් ළමා අවදිය (අවු 1ත් 3ත් අතර)

මුල් ළමා අවදිය (අවු 1ත් 3ත් අතර), මාසයෙන් මාසයට වර්ධනය, මුල් ළමා සංවර්ධනය (toddler development) ආදිය ගැන ලිපි රැසක්. මුල් ළමා සංධිස්ථාන පියවරෙන් පියවර, සතියෙන් සතිය ඔබේ අලුත උපන් බිළිඳාගේ සංවර්ධනය පිලිබඳ ලිපි. මුල් ළමා ගැටළු, වෛද්‍ය සහය ගත යුතු අවස්ථා. දරුවන් හා සම්බන්ධ දෙමාපිය අත්දැකීම්. මුල් ළමා දරුවන් පිළිබඳව විශේෂයෙන් දත යුතු දේ. මුල් ළමා වර්ධනය ගැන (toddler development) දැනුවත් වන්න.
අවුරුදු 2යි මාස 5ක් වයසැති දරුවා - මුල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 2යි මාස 4ක් වයසැති දරුවා - මුල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 2යි මාස 2ක් වයසැති දරුවා - මුල් ළමා සංවර්ධනය
දරුවාගේ වයස මාස විසිදෙක: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස විසිඑක: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස විස්ස: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දහනවය: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දහඅට: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දහසය: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දහ හත: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
අවුරුදු 3ක් වයසැති දරුවා – මුල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 2 මාස 3 ළමා වර්ධනය පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය