වර්ධනය

වර්ධනය

මුල් ළමා සන්ධිස්ථාන (Early childhood milestones), මාසයෙන් මාසයට වර්ධනය (Early childhood growth), මුල් ළමා සංවර්ධනය (early child development) ආශ්‍රිත ලිපි. මුල් ළමා අවශ්‍යතා (Early child requirements), ශාරීරික සංවර්ධනය (Early childhood Physical development), වෛද්‍ය උපදෙස් ගත යුතු අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කරුණු. මානසික සංවර්ධනය (Early child's mental development), සමාජීය හා හැගීම් සංවර්ධනය (Early child social and emotional development) සම්බන්ධ ලිපි. කථනය හා භාෂාව සංවර්ධනය හා ඒ සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය උපදෙස් ගත යුතු අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කරුණු සහිත ලිපි රැසක් ගෙන එමු. 
අවුරුදු 2යි මාස 5ක් වයසැති දරුවා - මුල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 2යි මාස 4ක් වයසැති දරුවා - මුල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 2යි මාස 2ක් වයසැති දරුවා - මුල් ළමා සංවර්ධනය
දරුවාගේ වයස මාස විසිදෙක: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස විසිඑක: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස විස්ස: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දහනවය: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දහඅට: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දහසය: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දහ හත: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
අවුරුදු 3ක් වයසැති දරුවා – මුල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 2 මාස 3 ළමා වර්ධනය පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය