ළදරු අවදිය (වයස මාස 12 ට අඩු)

ළදරු අවදිය (වයස මාස 12 ට අඩු)

ළදරු අවදිය (වයස මාස 12 ට අඩු), මාසයෙන් මාසයට වර්ධනය, ළදරු සංවර්ධනය (baby development) ආදිය ගැන ලිපි රැසක්. ළදරුවන්ගේ සංධිස්ථාන පියවරෙන් පියවර, සතියෙන් සතිය ඔබේ අලුත උපන් බිළිඳාගේ (newborn baby) සංවර්ධනය පිලිබඳ ලිපි. ළදරුවන්ගේ ගැටළු, වෛද්‍ය සහය ගත යුතු අවස්ථා. අලුත උපන් දරුවන් හා සම්බන්ධ දෙමාපිය අත්දැකීම්. ළදරුවන් පිළිබඳව විශේෂයෙන් දත යුතු දේ. ළදරු  වර්ධනය ගැන (child development) දැනුවත් වන්න.
දරුවාගේ වයස සති දෙක: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
බබා පෙරලීම ගැන මවක් ලෙස ඔබ දැනගත යුතු සියලු කාරණා
දරුවාගේ වයස අනුව අවශ්‍ය නින්ද සහ වර්ධනයට බලපෑම
උපතේ සිට මාස 12 දක්වා දුවගේ හා පුතා‌ගේ වර්ධනය පෙන්වන වර්ධන සටහනක්
මාස 4 බබාගේ බාධා වෙන රාත්‍රී නින්දට විසඳුම් 9ක්
අළුත් බබාවා නිවැරදිව වඩාගන්නේ මෙහෙමයි
පැටියාගේ ඇස් පෙනීමේ වර්ධනය උපතේ සිට පියවරෙන් පියවර
මොළයේ නිරෝගී වර්ධනය සඳහා ජිවිතයේ පළමු දින 1000 තුල ලැබෙන පෝෂණය වැදගත්
ඔබේ දරුවාගේ පළමු අවුරුද්ද තුල නොකල යුතු දේවල් 10 ක්
දරුවාගේ වයස මාස එකොළහ - ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දාහතර: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දොළහ: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ