වර්ධනය

වර්ධනය

ළදරු සන්ධිස්ථාන (Baby milestones), මාසයෙන් මාසයට වර්ධනය (Child growth month by month), මාසයෙන් මාසයට ළදරු සංවර්ධනය (child development month by month) ආශ්‍රිත ලිපි. ළදරු අවශ්‍යතා (Baby requirements), ශාරීරික සංවර්ධනය (Baby's Physical development), වෛද්‍ය උපදෙස් ගත යුතු අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කරුණු. මානසික සංවර්ධනය (Baby's mental development), සමාජීය හා හැගීම් සංවර්ධනය (Baby's social and emotional development) සම්බන්ධ ලිපි. කථනය හා භාෂාව සංවර්ධනය හා ඒ සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය උපදෙස් ගත යුතු අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කරුණු සහිත ලිපි රැසක් ගෙන එමු. 
දරුවාගේ වයස මාස දාහතර: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දොළහ: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දහතුන: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දහය: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
ඔබේ දරුවා දකුණත්ද? වමත්ද?
දරුවන්ගේ පැතලි යටිපතුල් (Flatfoot/Pronated Foot) තත්වය සහ එය හඳුනාගැනීම
මේ කෑම වර්ග ඔබේ දරුවාගේ මොළය දුර්වල කරයි
දරුවන්ට ඉවසීම ඉවසීමෙන් පුරුදු කරන්න ක්‍රම පහක්
ඔබේ දරුවාට නොකල යුතු දේවල්
මගේ අවුරුදු තුනක් වු පුංචි පැටියාට ලියන්න හුරු කලේ මෙහෙමයි.
සීත දෙසැම්බර් මාසයේ උපන් දරුවන්  ගැනයි මේ.
වචන නොමැති පොත් ඔබේ දරුවාට කියවීමේ මුල් පාඩම කියා දෙයි.