මගේ දරුවා නිතර ඔසවාගෙන ඉන්න කියනවා. ඒ ඇයි?
සතියකින් ඔබේ දරුවාට පොටිය පුරුදු කිරීම?