ළමා අවදිය (අවු 5ත් 12ත් අතර)

ළමා අවදිය (අවු 5ත් 12ත් අතර), අධ්‍යාපන ක්‍රම ආදිය ගැන ලිපි රැසක්. ළමාවිය සංධිස්ථාන (child development) පියවරෙන් පියවර ඔබේ දරුවාගේ සංවර්ධනය පිලිබඳ ලිපි. ළමා ගැටළු, වෛද්‍ය සහය ගත යුතු අවස්ථා. දරුවන් හා සම්බන්ධ දෙමාපිය අත්දැකීම්.  දරුවන් පිළිබඳව විශේෂයෙන් දත යුතු දේ. ළමා වර්ධනය ගැන (child development) දැනුවත් වන්න. අධ්‍යාපන ක්‍රම, සන්ධිස්ථාන, වසරෙන් වසරට වර්ධනය, ළමා සංවර්ධනය, ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ආදිය ගැන ලිපි රැසක්
අවුරුදු 05 මාස 07 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 06 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 05 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 04 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 03 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 02 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
දරුවාගේ වයස මාස පහළොව: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
වයස අවුරුදු 5කට අඩු දරුවන්ට පැයකට වැඩියෙන් ජංගම තිර නම් දෙන්නම එපා!
ඔබේ නිතී අභිබවා යන මුරණ්ඩු දරුවන් මෙසේ හික්මවමු.
පොදු ස්ථාන වල හැසිරෙන ආකාරය පොඩ්ඩාට කියලා දෙමුද?
ඔබේ බබා අනෙක් අයට පහරදීම නතර කරන්නේ කෙසේද?
ළමුන්ගේ දන්ත ගැටලු: මෙන්න ඒ සදහා විශේෂඥ උපදෙස්