වර්ධනය

ළමා සන්ධිස්ථාන (childhood milestones), මාසයෙන් මාසයට වර්ධනය (childhood growth), මුල් ළමා සංවර්ධනය (early child development) ආශ්‍රිත ලිපි. ළමා අවශ්‍යතා (child requirements), ශාරීරික සංවර්ධනය (childhood Physical development), වෛද්‍ය උපදෙස් ගත යුතු අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කරුණු. මානසික සංවර්ධනය (child's mental development), සමාජීය හා හැගීම් සංවර්ධනය (child social and emotional development) සම්බන්ධ ලිපි. කථනය හා භාෂාව සංවර්ධනය හා ඒ සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය උපදෙස් ගත යුතු අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කරුණු සහිත ලිපි රැසක් ගෙන එමු. 
අවුරුදු 05 මාස 07 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 06 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 05 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 04 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 03 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
දරුවාගේ වයස මාස පහළොව: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
වයස අවුරුදු 5කට අඩු දරුවන්ට පැයකට වැඩියෙන් ජංගම තිර නම් දෙන්නම එපා!
ළදරුවෙකුගේ දිවි ගැලවු පුංචි Facebook  සටහන
ළමුන්ගේ දන්ත ගැටලු: මෙන්න ඒ සදහා විශේෂඥ උපදෙස්
මගේ අවුරුදු තුනක් වු පුංචි පැටියාට ලියන්න හුරු කලේ මෙහෙමයි.
ළදරුවන්ගේ සොදුරු ආදරය  ඔබටද?
ඔබේ දරුවන් ආචාරශීලී කරන්න නම් මේ දේවල් වලින් වළකින්න.