දරුවාගේ වයස් සහ සංධිස්ථාන

දරුවාගේ වයස් සහ සංධිස්ථාන

දරුවාගේ වයස් සහ සංධිස්ථාන පියවරෙන් පියවර, සතියෙන් සතිය ඔබේ අලුත උපන් බිළිඳාගේ සංවර්ධනය පිලිබඳ ලිපි. දරුවාගේ වර්ධනය ගැන (child development) දැනුවත් වන්න. ළදරු අවදිය (newborn), මුල් ළමා අවදිය (toddlers), පෙර පාසැල් අවදිය (preschoolers), ළමා අවදිය (primary schoolers), නව යොවුන් අවදිය ගැන ලිපි. (teenagers) එමෙන්ම දරුවාගේ නින්ද (sleep), potty training, විනය හැසිරවීම (discipline) ආදිය ගැන ලිපි දහස් ගණනක්.
ගෙදර ඉන්න කාලයේ දරුවන්ගේ මෝටර් කුසලතා ඉහළ නංවන ක්‍රියාකාරකම් 10 ක්
සතියක් වයස ඔබේ දරුවාගේ සංවර්ධන සංධිස්ථාන
දරුවාගේ වයස සති දෙක: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
බබා පෙරලීම ගැන මවක් ලෙස ඔබ දැනගත යුතු සියලු කාරණා
බබා නිරෝගිද කියලා මේ ලක්ෂණ 8 බලන්න
දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වමු: ආකර්ෂණීය ප්‍රතිඵල සඳහා ප්‍රබල උපායමාර්ග 3ක්
බබාගේ බුද්ධි වර්ධනයට මනෝ විද්‍යාත්මක සහ ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේදයක්
දරුවාගේ වයස අනුව අවශ්‍ය නින්ද සහ වර්ධනයට බලපෑම
ළමා බුද්ධි වර්ධනයට සෙල්ලම් කිරීමෙන් ලැබෙන වාසි 9
වයස අවුරුද්දේ සිට අවුරුදු හය දක්වා මාසයෙන් මාසය දරුවාගේ වර්ධනය
ගැහැනු දරුවන් වයසට කලින් මල්වර වන්නේ ඇයි?
උපතේ සිට මාස 12 දක්වා දුවගේ හා පුතා‌ගේ වර්ධනය පෙන්වන වර්ධන සටහනක්