මව්පදවිය

මව්පදවිය යනු සතුට, තැති ගැන්ම, බිය, නොඉවසිල්ල ආදී මෙකි නොකී හැඟීම් සමුදායක් සමඟ යන ගමනක්. මෙම ගමන ගැබ් ගැනීම (conception), ගර්භණී අවදිය (pregnancy), ප්‍රසූත කාලය (labour and birth), දරු ප්‍රසූතිය ඇතුළත්.  දරු පිළිසිඳගැනීමේ සිට දරු ප්‍රසූතිය දක්වා යන අද්විතීය ගමනක්. සාර්ථකව මව්පදවියට පා තැබීමට අවශ්‍ය සියලු දැනුවත්කම් ඉහත අවධි සියල්ලක් ආශ්‍රයෙන් ආදිය අපි ඔබට ගෙන එමු. එමෙන්ම, බබාට නම් (baby names), දරුවෙකු අහිමි වීම, ගබ්සාව හා මලදරු උපත් (child loss) ආදී සියල්ල ගැනද මනා දැනුවත් කිරීමක් කරමු.

ඔබ ගැබ් ගෙන ඇතැයි කියා පාන ගර්භනී ලක්ෂණ 12ක්. ඉතින් ඔබට සුභාරංචියක්ද?
ගර්භණී අවදිය දාහතරවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය දහතුන්වන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය දොලොස්වන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය එකොලොස්වන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය දහවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය නමවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය අටවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය හත්වන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය පස්වන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය හයවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය හතරවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන