ගර්භණී අවදිය

ගර්භණී අවදිය: ඔබගේ ගර්භණී කාලය (pregnancy) පිළිබඳව විශ්වාසදායි විස්තර සමුදායක් මෙතනින් ලබා ගන්නට පුළුවන්. මෙම දැනුම තුළින් ඔබට ඇතිවිය හැකි මානසික ආතතිය, මානසික පීඩාව ආදිය මැනවින් කළමනාකරණය කරගන්නට හැකිවනවා. ගර්භණී කාලයේ ඇතිවිය හැකි සුලභ මානසික වියවුල් බව, මානසික අසමතුලිතතාව හසුරුවා ගන්නා ආකාර ගැන විස්තර පෙළක්. එමෙන්ම උද්වේගකර හැඟීම් (emotions) ආදීය මනාව හසුරුවා ගන්නට අවශ්‍ය ප්‍රායෝගික දැනුවත් කිරීම් මෙතනින් ලබා ගන්නට පුළුවන් එමෙන්ම උපත් සැලසැස්මක් (birth plan) පිළියෙල කර කරගන්නා ආකාරය, ප්‍රසූත නිවාඩු වලට ඉල්ලුම් කරන ආකාරය වැනි සාම්ප්‍රදායික නොවන කාරණා සම්බන්ධයෙන්ද වටිනා තොරතුරු මෙතැනින් ලබාගන්න පුලුවන්.

ගර්භණී අවදිය දාහතරවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය දහතුන්වන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය දොලොස්වන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය එකොලොස්වන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය දහවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය නමවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය අටවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය පස්වන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය හයවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය හතරවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය සති මුල් සති තුන - කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
සිසේරියන් සැත්කම් වල අවධානම්: අතපසුවීමෙන් හිස කැපීම නිසා අළුත උපන් බිලිඳා මිය යයි