තුන්වන ත්‍රයිමාසිකය

තුන්වන ත්‍රයිමාසිකය (third trimester) ඔබේ ගර්භනී අවධියේ අවසාන කාර්තුවයි. ඒ කියන්නේ 29වෙනි සතියෙ සිට 40 වැනි සතිය දක්වා කාලය. මේ මානසිකව හැඟීම් සමුදායක් එකිනෙකට ගැටෙන කාර්තුවක්. විඩාව, තෙහෙට්ටුව, කනස්සල්ල වගේම පැටියා එනතුරු ඇතිවන නොඉවසිල්ල සහ සතුට මේ හැමදේම මුසු වුණ කාර්තුවක්.

ගර්භණී අවදිය තිස්අටවන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය තිස්හත්වන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය තිස්හයවන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය තිස්පස්වන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය තිස්හතරවන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය තිස්තුන්වන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය තිස් දෙවන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය තිස්එක් වන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය තිස්වන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය විසිනමවන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන