දෙවන ත්‍රයිමාසිකය

දෙවන ත්‍රයිමාසිකය

දෙවන ත්‍රයිමාසිකය (second trimester) කියන්නේ සති 12 ත් 28ත් අතර කාලයයි. ගැබිනි සමයේ කාර්තු තුන අතුරෙන් මැද කාර්තුව ම්යෙ දෙවන ත්‍රයිමාසියකයයි. තමන් ගර්භණී බවත් දරුවෙක් තමන්ගේ කුසේ වැඩෙන බවත් මවකට වැඩිපුරම දැනෙන්නේ මේ කාලයේ අතරතුරයි කාලෙදී