දෙවන ත්‍රයිමාසිකය

දෙවන ත්‍රයිමාසිකය

දෙවන ත්‍රයිමාසිකය (second trimester) කියන්නේ සති 12 ත් 28ත් අතර කාලයයි. ගැබිනි සමයේ කාර්තු තුන අතුරෙන් මැද කාර්තුව ම්යෙ දෙවන ත්‍රයිමාසියකයයි. තමන් ගර්භණී බවත් දරුවෙක් තමන්ගේ කුසේ වැඩෙන බවත් මවකට වැඩිපුරම දැනෙන්නේ මේ කාලයේ අතරතුරයි කාලෙදී
ගර්භණී අවදිය විසිහතරවන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය විසිතුන්වන සතිය: ඔබේ කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය විසිදෙවන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය විසිඑක්වන සතිය කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය දහනවවන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය දහඅටවන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය විසිවන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය දාහත්වන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය පහලොස්වන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන