පළමු ත්‍රයිමාසිකය

පළමු ත්‍රයිමාසිකය

ඔබගේ අවසාන ඔසප් චක්‍රයේ පළමු ඔසප් දින සිට සති 12ක කාලය පළමු පළමු ත්‍රයිමාසිකය (first trimester) ලෙස හඳුන්වනවා. මේ වන විට ඔබ ගැබ් ගෙන ඇති බව තහවුරු වී ඇති අතර එය තහවුරු වන විට ඔබ ගැබ් ගෙන සති හයක් පමණ ගත වී ඇත. පළමුවන මාස තුනේ ක්‍රියාකාරකම් සමුදායක් ඔබේ කුස තුළ සිදුවනවා.
ගැබිනි සමයේ උදෑසන වමනය මට්ටු කරන්න ක්‍රම 10 ක්
ගර්භණි සමයේ ආරක්ෂිත හා අනාරක්ෂිත පළතුරු ගැන දැන ගනිමුද?