මානසික ගැටළු

මානසික ගැටළු

දරුවන් හා වැඩිහිටියන් මුහුණ දිය හැකි මානසික රෝග (mental health issues), මානසික ආතතිය (anxiety), ජානමය රෝග (genetic disorders), කාංසාව (stress), මනෝ අසමතුලිතතා, මනෝ රෝග හඳුනාගැනීම හා ඒවාට පිළියම් හා ප්‍රතිකාර ආශ්‍රිත ලිපි
COVID-19 නිසා නිවෙස් තුළ රැඳි දරුවන්ගේ මානසික ආතතිය හඳුනාගැනීම සහ පිළියම් යෙදීම
Why your wife is angry all the time: 3 reasons
කාන්තාවකගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට මානසික ආතතිය බලපාන අයුරු
Mums Always Posting Their Baby’s Photos On Facebook Are Depressed: Study
Moms ARE More Stressed Than Dads, According To A New Study
Why Men Don't Listen: 10 Reasons and How To Deal with Them
Marry An Intelligent Woman To Have A Better Life, Says Mental Health Expert
How Does Fighting In Front Of Your Kids Affect Their Long-Term Development?
අපිරිසිඳු යට ඇඳුම් නිසා කාන්තාවගේ ලිංගේන්ද්‍රියේ තුවාල ඇති වේ
සෙල්ෆි ගන්න ඇබ්බැහි වෙලාද? මෙය ප්‍රභල මානසික රෝග ලක්ෂණයක් විය හැකියි
දරුවා ඔටිසම් (autism) රෝගයේ මූලික ලක්ෂණ පෙන්වනවා විය හැකිද?
සිනහසීමේ මානසික අවඩපීඩනය (සිනහසීමේ විශාදය/smiling depression) යනු කුමක්ද?