දෙමාපියන්ට උපදෙස්

දෙමාපියන්ට උපදෙස් කොටසේ ළමා ආරක්ෂාව, දරුවන් ලොකු මහත් කිරීම. දෙමාපිය ගැටළු ආදිය ගැන දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීමේ ලිපි රැසක් අඩංගුය.  දෙමාපියන්ට උපදෙස් තුළ සුභවාදී දරුවන් ඇතිදැඩි කිරීමට හා බුද්ධිමත් දෙමාපියන් වීමට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබා දෙමු. ළමා වයස් ඛාණ්ඩ අනුව ළමා ආරක්ෂාව (Child protection), දරුවන් ලොකු මහත් කිරීම (Parenting advise), දෙමාපිය ගැටළු (Parenting concerns) ආදිය ගැන දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීමේ ලිපි.
බබා වඩා ග‌ෙන ඇවිදීමේදි ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණා 3 ක්
ළමා හිංසනය දරුවාගේ මොළයට බලපාන භයානක ප්‍රතිඵලය
බබාට බලන්න පුළුවන් හොඳම සිංහල කාටූන් 4
උණට දුන් අධික පැරසිටමෝල් මාත්‍රාව මේ දරුවාගේ අක්මාව අහිමි කරයි
ඔබේ දරුවාට ජනාධිපතිවරණය ගැන කියා දෙන්නේ මෙහෙමයි
සැර අම්මෙක්‌ගේ ලක්ෂණ 12 ක්
අවුරුදු 4 ත් 5 ත් අතර දරුවාට ‌දෙන්න ‌හොඳ සිංහල කථා පොත් කිහිපයක්
ප්‍රවේශමෙන් විෂ පැලෑටි දරුවාට මරු කැඳවන්න පුළුවන්
ගැබිණි ඔබේ ඡායාරූප ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්න!
බබාට baby walker එක සුදුසු නැහැ කියන්නේ ඇත්තද?
බබාට ඇස්වහ කටවහ පිච්චීම
Lion King (ලයන් කින්ග්) චිත්‍රපටිය තුළින් කියා දෙන වටිනා ජීවිත පාඩම් කිහිපයක්