ගැබ්ගන්නේ නැතිව ලිංගිකව එකතු වෙන්නේ කොහොමද?
උපත් පාලනය සහ උපත් පාලන ක්‍රම යනු මොනවාද?