මුල් ළමා අවදිය (අවු 1ත් 3ත් අතර)

මුල් ළමා අවදිය (අවු 1ත් 3ත් අතර), මාසයෙන් මාසයට වර්ධනය, මුල් ළමා සංවර්ධනය (toddler development) ආදිය ගැන ලිපි රැසක්. මුල් ළමා සංධිස්ථාන පියවරෙන් පියවර, සතියෙන් සතිය ඔබේ අලුත උපන් බිළිඳාගේ සංවර්ධනය පිලිබඳ ලිපි. මුල් ළමා ගැටළු, වෛද්‍ය සහය ගත යුතු අවස්ථා. දරුවන් හා සම්බන්ධ දෙමාපිය අත්දැකීම්. මුල් ළමා දරුවන් පිළිබඳව විශේෂයෙන් දත යුතු දේ. මුල් ළමා වර්ධනය ගැන (toddler development) දැනුවත් වන්න.

දරුවාගේ වයස මාස දහඅට: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දහසය: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දහ හත: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
අවුරුදු 2 මාස 3 ළමා වර්ධනය පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 2 ළමා වර්ධනය (24 වන මාසය) ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 1 මාස 11 ළමා වර්ධනය (23 වන මාසය) ළමා සංවර්ධනය
නිද්‍රා ඇප්නියාව නොහොත් නින්දෙන් දරුවාගේ නාසය අවහිර වීම (Sleep Apnea)
ඔබේ දරුවා තනිව නිදාගැනීමට හුරු කරන්නේ මෙහෙමයි
මේ අම්මා ඇගේ දියණිය පමා වී නින්දට යෑම  ගැන කණගාටු නොවන්නේ මෙන්න මේ නිසයි.
දරුවා රෑ මැද්දේ නපුරු සිහින වලින් අවදි වනවාද? ඔබ ඊට කල යුත්තේ කුමක්ද?
රෑ අතර මැද සිඟිත්තා අවදියෙන්ද?