රෝග සහ හදිසි අනතුරු

රෝග සහ හදිසි අනතුරු

රෝග සහ හදිසි අනතුරු: ලෙඩ රෝග වලින් මිදෙන ක්‍රම ගැන දැනුවත් කිරීම්. හදිසි අනතුරු (accidents), හදිසි රෝග තත්ත්ව, හර්ද රෝග (heart disease) වැනි තත්ත්ව වලට මුහුණ දෙන ආකාරය හා වටිනා සම්බන්ධිකරණ මුලස්ථාන අංක සහ විස්තර.  ප්‍රථමාධාර (first aid), ප්‍රථමාධාර (first aid) දිය යුතු අවස්ථා සහ අනුගමනය කල යුතු පිළිවෙත් ආශ්‍රිත ලිපි. වසංගත තත්ත්ව (epidemics) පිලිබඳ දැනුවත් කරන ලිපි
ලිංගික ඉන්නන් ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය ‌වෙන බැවින් ප්‍රවේශම් ‌වෙන්න
Mum Accidentally Burns Baby After Leaving Her On A Hot Stove
5 Soothing Home Remedies For Your Child's Fever
Mother Suffered From 3 Strokes Because Of Her Pregnancy
Mum Warns Of Danger After Toddler Ends Up In Hospital For Swallowing Water Beads
8 Dangerous Toys You Should Keep Out Of Your Child's Reach
Newborn Dies After Mum Feeds Her Two Teaspoons Of Banana
The Dangers Of Swimming Rings All Parents Should Know About
The Most Common Of All Symptoms Of Ovarian Cancer In Females
Toddler's Sudden Death Highlights Hidden Dangers Of Curtain Ropes
Birthday Balloon Kills 8-year-old Girl In Freak Accident
Leukemia Symptoms In Kids: A Complete Guide For Parents