සෞඛ්‍යය

සෞඛ්‍යය

සෞඛ්‍යය තුලින් ළදරු අවදියේ (child health) සිට වැඩිහිටි විය දක්වා ඔබගේ මානසික හා ශාරීරික සෞඛ්‍යය ගැන දැනගත යුතු සියලු දේ. සෞඛ්‍යය තත්ව සහ සුලභ රෝග තත්වයන් ගැන මනා දැනුමක් ගෙන දෙන මෙම ලිපි තුලින්, හදිසි අනතුරු (accidents), රෝග සහ ආසාත්මිකතා (illnesses and allergies) ගැන ලිපි සමුහයකි. තවද, දේශීය බෙහෙත් ක්‍රම (Ayurveda), එන්නත් (vaccinations) මෙන්ම ප්‍රථමාධාර (first aid) ගැන විස්තර වලින්ද ඔබ පිරිපුන් කරමු. තවද අප විසින්ම ලබා දෙන සුවිශේෂී විශේෂඥය වෛද්‍ය උපදෙස් මාලාවක් විශේෂයෙන්ම ඔබට තිලිණ කරමු.
ලෝකයා අනතුරේ හෙළන ප්‍රති එන්නත් ව්‍යාපාරය
අම්මලාට තාත්තලාට වඩා නින්ද අවශ්‍ය වෙනවාලු
Vicious Viruses Lurking Inside A Shopping Cart Puts Baby In ICU!
Your Child's Heavy School Bag Might Give Him Back Problems For Life!
6-Week-Old Baby Falls Eight Stories Down An Elevator Shaft
Moms ARE More Stressed Than Dads, According To A New Study
Try These 6 Time-Tested Home Remedies To Beat The Post Pregnancy Hair Fall
ලිංගික ඉන්නන් ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය ‌වෙන බැවින් ප්‍රවේශම් ‌වෙන්න
5 Incredible Benefits Of Ashwagandha For Women
Mums Need More Sleep Than Dads, Research Suggests
3 Mistakes To Avoid When Caring For Your Baby Boy's Foreskin
Mum Accidentally Burns Baby After Leaving Her On A Hot Stove