මානසික ගැටළු

දරුවන් හා වැඩිහිටියන් මුහුණ දිය හැකි මානසික රෝග (mental health issues), මානසික ආතතිය (anxiety), ජානමය රෝග (genetic disorders), කාංසාව (stress), මනෝ අසමතුලිතතා, මනෝ රෝග හඳුනාගැනීම හා ඒවාට පිළියම් හා ප්‍රතිකාර ආශ්‍රිත ලිපි