හැසිරීම් රටාව

හැසිරීම් රටාව

පෙර පාසැල් අවදියේ දරුවන්ගේ හැසිරීම් රටාව (preschooler behaviour) ගැන ලිපි පෙර පාසැල් අවදියේ දරුවන්ගේ හැසිරීම් රටාව, ඔවුන්ගේ ශාරීරික, චිත්තවේගීය හෝ සමාජීය යහපැවැත්මට අවශ්‍ය දැනුම. පෙර පාසැල් අවදියේ දරුවන්ගේ හැසිරීම් රටාව සහ බුද්ධිමය වර්ධනයට දායක වන ලිපි.