ළදරු අවදිය (වයස මාස 12 ට අඩු)

ළදරු අවදිය (වයස මාස 12 ට අඩු)

ළදරු අවදිය (වයස මාස 12 ට අඩු), මාසයෙන් මාසයට වර්ධනය, ළදරු සංවර්ධනය (baby development) ආදිය ගැන ලිපි රැසක්. ළදරුවන්ගේ සංධිස්ථාන පියවරෙන් පියවර, සතියෙන් සතිය ඔබේ අලුත උපන් බිළිඳාගේ (newborn baby) සංවර්ධනය පිලිබඳ ලිපි. ළදරුවන්ගේ ගැටළු, වෛද්‍ය සහය ගත යුතු අවස්ථා. අලුත උපන් දරුවන් හා සම්බන්ධ දෙමාපිය අත්දැකීම්. ළදරුවන් පිළිබඳව විශේෂයෙන් දත යුතු දේ. ළදරු  වර්ධනය ගැන (child development) දැනුවත් වන්න.
Why I'm Raising My Sons With Your Daughters In Mind
13 Psychologist Approved Phrases To Calm An Angry Child
මාස 4 බබාගේ බාධා වෙන රාත්‍රී නින්දට විසඳුම් 9ක්
This Is How A Mother's Voice Affects The Development Of A Baby's Bain
අළුත් බබාවා නිවැරදිව වඩාගන්නේ මෙහෙමයි
Is Gripe Water Safe For Babies?
පැටියාගේ ඇස් පෙනීමේ වර්ධනය උපතේ සිට පියවරෙන් පියවර
Development Of Baby Vision: How Your Little One Sees As He Grows
What Is Alternative Cup Feeding And Is It Safe For Newborns?
Blue Baby Disease: What Parents Need To Know About It
Babies Love To Hear Other Babies Speak, Finds Study
Girls' Brains Develop Faster Than Boys', Says Study