ළදරු අවදිය (වයස මාස 12 ට අඩු)

ළදරු අවදිය (වයස මාස 12 ට අඩු)

ළදරු අවදිය (වයස මාස 12 ට අඩු), මාසයෙන් මාසයට වර්ධනය, ළදරු සංවර්ධනය (baby development) ආදිය ගැන ලිපි රැසක්. ළදරුවන්ගේ සංධිස්ථාන පියවරෙන් පියවර, සතියෙන් සතිය ඔබේ අලුත උපන් බිළිඳාගේ (newborn baby) සංවර්ධනය පිලිබඳ ලිපි. ළදරුවන්ගේ ගැටළු, වෛද්‍ය සහය ගත යුතු අවස්ථා. අලුත උපන් දරුවන් හා සම්බන්ධ දෙමාපිය අත්දැකීම්. ළදරුවන් පිළිබඳව විශේෂයෙන් දත යුතු දේ. ළදරු  වර්ධනය ගැන (child development) දැනුවත් වන්න.
Blue Baby Disease: What Parents Need To Know About It
Babies Love To Hear Other Babies Speak, Finds Study
Girls' Brains Develop Faster Than Boys', Says Study
මොළයේ නිරෝගී වර්ධනය සඳහා ජිවිතයේ පළමු දින 1000 තුල ලැබෙන පෝෂණය වැදගත්
ඔබේ දරුවාගේ පළමු අවුරුද්ද තුල නොකල යුතු දේවල් 10 ක්
දරුවාගේ වයස මාස එකොළහ - ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දාහතර: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දොළහ: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දහතුන: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දරුවාගේ වයස මාස දහය: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
ඔබේ දරුවා දකුණත්ද? වමත්ද?
මගේ දරුවාගේ බර අඩු වෙන්නේ ඇයි?