ඔබේ දරුවා දකුණත්ද? වමත්ද?
දරුවන්ගේ පැතලි යටිපතුල් (Flatfoot/Pronated Foot) තත්වය සහ එය හඳුනාගැනීම
බබාට අලුත් අවුරුද්දේ කියා දෙන්න ලස්සන කථාවක්
මේ කෑම වර්ග ඔබේ දරුවාගේ මොළය දුර්වල කරයි
දරුවන්ට ඉවසීම ඉවසීමෙන් පුරුදු කරන්න ක්‍රම පහක්
ඔබේ දරුවාට නොකල යුතු දේවල්
වචන නොමැති පොත් ඔබේ දරුවාට කියවීමේ මුල් පාඩම කියා දෙයි.
දරුවාට භාෂාවන් වැඩි ගණනක් කතාකිරීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්නේ කෙසේද?
දරු පැටියා නින්දට යවන්න දරු නැළවිලි ගී
දරුවන් TV නැරඹීම දරුවාගේ වර්ධනය වන මොළයට  සුදුසුද?
ඔබේ පුංචි පැටියාගේ පළමු අවුරුද්දේ බර සටහන් ගැන ඔබත් සැලකිලිමත්ද?
ඔබේ පුංචි පැටියාගේ විශ්වාසය ඔබටද? මෙන්න ආදරණීය සලකුණු