ගැබිණි කාලයේ දරුවාගේ චලනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
දසමාසයක් වූ අපුරු චාරිකාව - දහවෙනි මාසය
දසමාසයක් වූ අපුරු චාරිකාව - නමවෙනි මාසය
දසමාසයක් වූ අපුරු චාරිකාව - අටවෙනි මාසය
දස මාසයක් වු අපූරු චාරිකාව: හත්වන මාසය
දසමාසයක් වූ අපුරු චාරිකා: හයවන මාසය
දසමාසයක් වු අපූරුව චාරිකාව - පස්වෙනි මාසය
දසමසක් වූ අපූරු චාරිකාව : හතර වෙනි මාසය
දසමසක් වූ අපූරු චාරිකාව: තුන්වෙනි මාසය
දස මසක් වූ අපූරු චාරිකාව: දෙවැනි මාසය
දසමාසයක් වු අපූරු චාරිකාව
ඔබේ කුස තුළ වැඩෙන ඔබේ පණ වගේ පැටියාගේ පින්තූර මින් පෙර දැක තිබුනාද?