මව්කිරි දීම මව් හදවත සුවපත් කරයි!
මේ අම්මා දොවන ලද මව්කිරි නිල්පාට වුනේ ඇයි?
මව්කිරි, එළකිරි  හා පිටිකිරි අන්වීක්ෂයේ ඇසින්
පැටියා මව්කිරි වලින් සොයන්නේ මොනවාද?
දරුවාගේ මුව කිරි බීමට  විශේෂයෙන් සකස් වී ඇත්තේ මෙහෙමයි
මව්කිරි වල ඇති අරුම පුදුම බල 7ක් ගැන දැනගෙන හිටියද?
මව් කිරි වලින් ලැබෙන අසමසම ප්‍රයෝජන
ලොව පුරා කව්රුත් මවිත කළ මව්කිරි වල පින්තූරය
මව් කිරි බොන දරුවන්ගේ මොලයේ වර්ධනය වේගවත්
නව සමීක්ෂණ වලට අනුව මව් කිරි බොන කිරි කැටියන්ගේ මොලයේ වර්ධනය වේගවත්