සාමයේ කුමරුන් ලොවට දයාද කල නත්තලේ සැබෑ අරුත
නත්තල තුළ ඇති සැබෑ අරුත තුළින් සාමය සතුට පිරි නැවුම් නත්තලක් සමරමු!
නත්තල් කාඩ් එකක් ඉක්මනින්ම, ලේසියෙන්ම හාදාගනිමු
ළඟ එන නත්තල වෙනුවෙන් නත්තල් කේක් රෙසිපියක්
ලොවට එළිය දෙන දීපාවලි උත්සවයෙන් අපේ ජීවිතයටත් ආලෝකයක් එක් කරගනිමු
රාමසාන් කාලය ගැන රසවත් කරුණු කිහිපයක්
අවුරුදු වසන්තයේ පරිසරය අපට කියාදෙන පාඩම් ගැන මගේ පුතුට පණිවිඩයක්
බැඳීම් අලුත් කරන අලුත් අවුරුද්දේ අරුමය ගැන දරුවන්ට කියාදෙන්න
දරුවන්ගේ උපන්දින සාදයක සැබෑ සතුට විඳින්න ඔබ කියා දුන්නද?
නිදහස සමරන්න, නිදහසට ගරු කරන්න, අන් අයට කරදරයක් නැති දරුවෙක් රටට බිහිකරන්න
Will the real Santa please stand up! Answering kids' questions about Santa