ඔබේ නිතී අභිබවා යන මුරණ්ඩු දරුවන් මෙසේ හික්මවමු.
පොදු ස්ථාන වල හැසිරෙන ආකාරය පොඩ්ඩාට කියලා දෙමුද?
ඔබේ බබා අනෙක් අයට පහරදීම නතර කරන්නේ කෙසේද?
දරුවන්ට පහර දීම නිසා පසුකාලීනව ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවයන් තුල ගැටළු මතුකරයි.
දරුවන්ට  කෑගැසීම: දරුවන්ට  කෑගැසීම සුදුසු නොවන්නේ ඇයි?
දරුවා හික්මවීම : දරුවා පහසුවෙන් හික්මවා ගන්නේ කෙසේද?
ගුටි දීම නිසා දරුවන් වැඩුණු පසු සමාජ-භීතිකාව, හීනමානය සහ මානසික අබාධ පෙන්නුම් කරයි
විනය හැසිරවීම කලින්ම ආරම්භ කළ යුතුද?
ඕනෑම වයසකදී දරුවෙකුගේ විනය මෙසේ හැසිරවිය හැකිය.
තරහ ගිය ළමයෙකුගේ හැසිරීම හා කටයුතු කිරීමට  විශිෂ්ඨ ක්‍රම දහයක්
දරුවන්ට විනය, හික්මවීම සහ අවනතකම හුරුකල හැකි සාර්ථක ක්‍රම 10ක්
දඟ දරුවන්ගේ අවකල් ක්‍රියාවන් වැළක්විය හැක්කේ කෙසේද? දරුවන්ට දිය යුතු දෑ තුනක්