අලුත් බබාව බලන්න යන්න කලින් මේ ටික දැනුවත් වෙන්න
ළදරුවන් ගුද මාර්ගයෙන් වාත පිටකිරීම
අලුත උපන් දරුවා වමනය කිරීම  සාමාන්‍යයද?
අලුත උපන් බබාගේ බුරිය නොහොත් පෙකණිය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
සීත දෙසැම්බර් මාසයේ උපන් දරුවන්  ගැනයි මේ.
ඉක්කා ගැසීම: අලුත උපන් දරුවන්ට ඉක්කා ගැසීම  සාමාන්‍යද?
අලුත උපන් දරුවාගේ මේ හැසිරීම් වලින් ඔබත් බය වුනාද?
ප්‍රසුතියෙන් පසු අම්මලාගේ හිත රිදෙන කථා
මොළකැටියා සදාතනික නින්දකට වැටුනේ ඇගේ හදවත දෙපලු කරමින්
දසමාසයක් වූ අපූරු චාරිකාව මෙසේ නිමා වු වගයි.
ඔබගේ අලුත උපන් දරුවාගේ සාමාන්‍ය අසාමාන්‍යතා
"අපිට සති හයක් දෙන්න." දෑස් කදුලින් තෙත් කරන මේ විවෘත ලිපියක් අලුතින් මවක් වු ඔබටයි.