ගර්භණී අවදිය දාහතරවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය දහතුන්වන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය දොලොස්වන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය එකොලොස්වන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය දහවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය නමවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය අටවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය හත්වන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය පස්වන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය හයවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
 ගර්භණී අවදිය හතරවන සතිය: කළලයේ වර්ධනය සති සටහන
ගර්භණී අවදිය මුල් සති තුන - කළලයේ වර්ධනය සති සටහන