චන්ද්‍රග්‍රහනය සහ ගැබිනි බව අතර මිත්‍යා මත
ගැබිණි මවක් ස්නානය කල යුතු ආකාරය