තායිලන්තයෙන් ඔබේ පවුලට රස කුකුල් මස් හා ඉස්සො නූඩල්ස් recipe එකක්!

lead image

හැමදාම එකම විදියට නූඩල්ස් හදන්නෙ නැතුව අද රෑට මේ recipe එක try කරලා බලන්න. Tasty Junior වෙතින්.

හැමදාම එකම විදියට නූඩල්ස් හදන්නෙ නැතුව අද රෑට මේ recipe එක try කරලා බලන්න. Tasty Junior වෙතින්. 

www.facebook.com/172206843174128/videos/361711124223698/