මේ චූටි චීන බබා කෑම කන හැටි හරිම sweet!

මේ චූටි චීන බබා කෑම කන හැටි හරිම sweet!

බලන්න මේ පැටියා කොච්චර හොඳට තනියම කනවද කියලා...

කතන්දර ලිපි