කප්කේක් වලින් ලස්සන මල් bouquet එකක් හදන හැටි!

කප්කේක් වලින් ලස්සන මල් bouquet එකක් හදන හැටි!

ඔබේ පුංචි පැටියටත් මේක හදන්න ඔබට උදව් කරන්න පුළුවන්...

ඔබේ පුංචි පැටියටත් මේක හදන්න ඔබට උදව් කරන්න පුළුවන්...

From Cookist. 

www.facebook.com/ciaopeoplecookist/videos/240353383109400/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

කතන්දර ලිපි