ඉස්කෝලේ යන්න කලින් බබාට කෑම කන්න වෙලා නැද්ද? මේ breakfast bar එක හදල බලන්න

ඉස්කෝලේ යන්න කලින් බබාට කෑම කන්න වෙලා නැද්ද? මේ breakfast bar එක හදල බලන්න

උදේ ආහාර වේල කියන්නේ දවසේ වැදගත්ම meal එක. හැබැයි හුඟක් දරුවෝ නොකා ඉස්කෝලේ යන්නේ. ඊට පිළියමක් මෙන්න!

කතන්දර ලිපි