මෙහෙම සිසේරියන් උපතක් ඔබ දැකලා තියෙනවද?

මෙහෙම සිසේරියන් උපතක් ඔබ දැකලා තියෙනවද?

මේ පැටියා තනිවම අම්මිගේ බඩෙන් එලියට එන හැටි බලන්න! ඔබට පුදුම හිතෙයි...

කතන්දර ලිපි