2021 වසරේ පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය නිකුත් වුනා

2021 වසරේ පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය නිකුත් වුනා

රජයේ පාසැල් වල 2021 වසරේ පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අයදුම් පත්‍රය නිකුත් වුනා. එය නිකුත් වූයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ www.moe.gov.lk නිල වෙබ් අඩවිය හරහායි.

මෙම අදාළ අයදුම්පත්‍රය පහත දිගුව ඔස්සේ ඔබට ලබාගත හැකියි. ඒ සඳහා ඔබට අදාළ භාෂාව සහිත දිගුව මත ක්ලික් කරන්න.

 1. 2021 වසරේ පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය (සිංහල)
 2. Grade 1 application form 2021 (English) / 2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය (ඉංග්‍රීසි)

පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් විය යුතු කරුණු කිහිපයක්.

 1. අයදුම් පත්‍රය සකසා පිරවීමට කලින්, ඒ සමඟ ඇති පිටු ගනාවකින් යුත් උපදෙස් මාලාව හොඳින් කියවන්න.
 2. අයදුම් කිරීමට දරුවා 2021 ජනවාරි 31 දිනට දරුවාගේ වයස 5 සම්පුර්ණ වීදැයි බලන්න.
 3. ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් සියල්ලක් පිලිබඳ තොරතුරු විස්තර සටහනේ අඩංගුය. ඒ සියල්ල කියවා දැනුවත් විය යුතුයි.
 4. පදිංචිය පිලිබඳ තොරතුරු කියවා බලා අවශ්‍ය ලිපි ලේකන පිටපත් ආදිය සූදානම් කරගන්න.
 5. දරුවාගේ භාරකාරීත්වය පිළිබඳව ඇති උපදෙස් කියවා පිළිපදින්න.
 6. අවශ්‍ය ලිය කියවිලි උපදෙස් පත්‍රිකාවට අනුව සැකෙවින් පිළියෙළ කරගන්න.
 7. දී තිබෙන ආකෘති පත්‍රය අනුව අයදුම්පත්‍රය හොඳින් සකසා පිළියෙළ කරගන්න.
 8. කල්වේලා ගෙන අයදුම් පත්‍රය නිවැරදිව සහ පැහැදිලිව පුරවාගන්න.
 9.  ආකෘති පත්‍රය අනුව සකස් කල අයදුම් පත්‍රය 2020 ජූනි මස 30 දිනට කලින් පාසැල් ප්‍රධානින් වෙත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යැවිය යුතුයි. 

ඔබේ දරුවාගේ පාසැල් ගමන සාර්ථක, පැහැබර එකක් වන්නට TheAsianparent Sri  Lanka හි අපි සෙනෙහසින් ප්‍රර්ථනා කරනවා.

පසුගිය ලිපි:

2021 පළමු වසරට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේදී ඔබ දැනගත යුතු දේ

(Image from aruna.lk)

Written by

Niloufer Perera

කතන්දර ලිපි