මේ ලස්සන ඔරිගාමි කුරුල්ලෝ කොහොමද හදන්නේ?

මේ ලස්සන ඔරිගාමි කුරුල්ලෝ කොහොමද හදන්නේ?

බබා සමග මේ ලේසි arts and craft එක ඔබටත් කරන්න පුළුවන්...

ඔරිගාමි: බබා සමග මේ ලේසි arts and craft එක ඔබටත් කරන්න පුළුවන්: 

කතන්දර ලිපි