රසයි, ගුණයි... මේ පෑන්කේක් වර්ග 4 හදලා බලන්න

Tasty.com වෙතින් ඔබට මේ recipe එක ගෙන එන්නේ. බබාලා මේ pancake කන්න හුඟක් කැමති වේවි.

Tasty.com වෙතින් ඔබට මේ recipe එක ගෙන එන්නේ. බබාලා මේ pancake කන්න හුඟක් කැමති වේවි. 

www.facebook.com/tastyvegetarian/videos/1568857616518032/?hc_ref=NEWSFEED