මේ රසම රස dessert එක ඔබේ පවුලටත් හදල දෙන්න!

මේ රසම රස dessert එක ඔබේ පවුලටත් හදල දෙන්න!

ගෙදර පැෂන් ෆ්රුට් හා ටින් කිරි තියනවනම් මෙම dessert එක ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්.

ගෙදර පැෂන් ෆ්රුට් හා ටින් කිරි තියනවනම් මෙම dessert එක ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබත් try කරලා අපිට රස කොහොමද කියලා කියන්නකෝ.
www.facebook.com/foodenvysocial/videos/574017436121291/

කතන්දර ලිපි