කසල නිවස තුළම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකිද?

lead image

බොරලැස්ගමුවේ පදිංචි ගෘහණියකවන කාංචනා වීරකෝන් වසර 16 ක් පුරා සිය නිවසේ එක්රැස් වන කැළිකසල නගර සභාවට නොදෙන්නේ ඇය විසින් සිය නිවස තුළම කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරනු ලබන නිසාවෙනි.

බොරලැස්ගමුවේ පදිංචි ගෘහණියකවන කාංචනා වීරකෝන් වසර 16 ක් පුරා සිය නිවසේ එක්රැස් වන කැළිකසල නගර සභාවට නොදෙන්නේ ඇය විසින් සිය නිවස තුළම කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරනු ලබන නිසාවෙනි.

එපමණක් නොව ඇය සිය අසල්වැසියන්ගේ කැළිකසල ද ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමට දායක වේ.

ඇය කොහොමද මෙසේ කරන්නේ? BBC Sinhala වෙතින් ගෙන එන මේ video එක නරඹලා ඔබත් ඇගෙන් වැදගත් ඉඟි ටිකක් දැනගන්න.

www.facebook.com/BBCSinhala/videos/812532425571174/