රසයි වගේම ගුණයි: ඔබේ දරුවාට ස්මූදීස් (smoothies) වර්ග 4ක්

lead image

ඔබේ දරුවා එළවළු පළතුරු කන්න හොරයි නම් මේ හදන්න පහසු ස්මූදීස් try කරන්න

www.facebook.com/tastyjunior/videos/436214343399325/

ඉඟියක්: නිවිති වෙනුවට ගොටුකොළ වැනි විවිධ පලා වර්ග දාන්න 

Video: Tasty Junior.